RULES

EXAMINATION PROGRAM 10-6 KYU

 

5. KYU
(Yellow belt)

4. KYU
(Green Belt)

3. KYU
(Green Belt)

2. KYU
(Brown Belt)

1. KYU
(Brown Belt)

Stances
TACHIKATA

 

 

 

 

 

Punches / Strikes
TSUKI

Koken Uchi (J/C/G)

Seiken Morote Tsuki (J/C/G)

Extra Techniques

Tate Tsuki (J/C/G)

Extra Techniques

Hira Ken Tsuki (J/C)

Hira Ken Oroshi Uchi (J/C)

Hira Ken Mawashi Uchi

Extra Techniques

Ryoken-Tsuki (J/C)

Ippon Ken Uchi (J/C)

Oyayubi Ken Uchi (J/C)

Extra Techniques

Keiko Uchi

Koken Uchi (J/C/G)

Haishu Uchi (J/C)

Haito Uchi (J/C/G)

Blocks
UKE

Seiken Juji Uke (J/G)

Shuto Juji Uke (J/G)

Jodan Shuto Uchi Uke

Kake Uke

Morote Kake Uke

Osae Uke

Gedan Shotei Morote Uke

Gedan Shuto Morote Uke

 

 

Kicks

KERI

Oroshi Uchi Kakato Geri

Oroshi Soto Kakato Geri

Age Kakato Ushiro Geri

 

 

Extra Techniques

Tobi Mae Geri

Tobi Nidan Geri

Extra Techniques

Yoko Tobi Geri

Mawashi Tobi Geri

Ushiro Tobi Geri

KATA

Yantsu

Tsuki No Kata

Pinan Sono Go

Taikyoko sono Ichi Ura

Taikyoko sono Ni Ura

Taikyoko sono San Ura

Geksai Dai

Tekki Sono Ichi

Taikyoku sono San Ura

Pinan sono Ichi -Go Ura

Tensho

Geki Sai Sho

Saifa

Tekki sono Ni

Bo Kihon Sono Ichi

Exercises

45 / 65 / 45 / 8

Tobi Geri + 15 cm

50 / 70 / 50/ 10

Tobi Geri + 20 cm

55 / 75 / 55 / 10

60 / 80 / 60 / 12

Tobi Geri + 30 cm

65 / 100 / 65 / 12

Tobi Geri + 30 cm

Combinations

Yakusoku Kumite

Jiyu Kumite 5 x 60 s.

Yakusoku Kumite

Jiyu Kumite 6 x 60 s.

Yakusoku Kumite

Jiuy Kumite 10 x 60 s.

Yakusoku Kumite

Jiyu Kumite 12 x 60 s.

Yakusoku Kumite

Jiyu Kumite 15 x 60 s

 

Return to Rules